زمان گذشته ساده و استمراري در زبان اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

زمان گذشته ساده و استمراري در زبان اسپانيايي

۲,۹۸۵ بازديد ۱ نظر

زمان گذشته ساده و استمراري در زبان اسپانيايي

زمان گذشته ساده: :Preterito indefinido   

بيان گر كاري است كه در گذشته به طور مطلق و بدون استمرارانجام شده است. براي ساختن  آن به شكل زير عمل مي كنيم:

ب) افعال گروه ar-:براي افعالي كه به ar- ختم مي شوند ar را از ريشه حذف مي كنيم و زوايد شش گانه زير را به ريشه فعل اضافه مي كنيم.

 

جمع

مفرد

 

amos

é

اول شخص

asteis

aste

دوم شخص

aron

ó

سوم شخص

 

مثال:                                                                                           :Ejemplo

Hablar : Habl+é,aste,ó,amos,asteis,aron =

         Hablé            صحبت كردم      Hablamos      صحبت كرديم             

       Hablaste       صحبت كردي      Hablasteis      صحبت كرديد           

   Habló           صحبت كرد        Hablaron        صحبت كردند     

ب) افعال گروه er- و ir-: زوايد شش گانه زير به ريشه فعل اضافه مي شوند:  

جمع

مفرد

 

imos

í

اول شخص

isteis

iste

دوم شخص

ieron

سوم شخص

مثال:                                                                                        :Ejemplo

Comer: Com + í,iste,ió,imos,isteis,ieron =

          Comí            خوردم         Comimos         خورديم        

   Comiste       خوردي         Comisteis          خورديد

     Comió           خورد          Comieron         خوردند   

 

Escribir : Escrib+í,iste,ió,imos,isteis,ieron =

         Escribió              نوشتم         Escribimos             نوشتيم         

    Escribiste           نوشتي         Escribisteis            نوشتيد     

     Escribió             نوشت          Escribieron            نوشتند     

براي افعال زير بايد ابتدا ريشه فعل را تغيير دهيم و سپس زوايد زير را به ريشه فعل اضافه   مي كنيم.

        Andar(قدم زدن)                     anduv-                
    Estar(بودن)                           estuv-             
Tener(داشتن)                          tuv-            
 Caber(جا گرفتن)                      cup-             
Haber(بودن)                           hub-            
Poder(توانستن)                       pud-            
 Poner(گذاشتن)                        pus-             
   Saber(دانستن)                         sup-               
 *Hacer(انجام دادن)                     hic-               
 Querer(خواستن)                      quis-             
 Venir(آمدن)                            vin-             

جمع

مفرد

 

imos

e

اول شخص

isteis

iste

دوم شخص

ieron

o

سوم شخص

در مورد صرف فعل hacer داريم :

انجام دادن    Hacer   

  Hice    

Hicimos

Hiciste

Hicisteis

 *Hizo      

hicieron

بعضي از افعال بايد به اين شكل تغييراتي در سوم شخص مفرد و جمع آن انجام داد:

Caer             افتادن

Caimos

Caí

Caisteis

Caiste

Cayeron

Cayó

 

Oir           شنيدن          

Oimos

Oisteis

Oiste

Oyeron

Oyó

 
:در بعضي از افعال نيز بايد تغييراتي به شكل زير انجام شود

 

Dormir            خوابيدن 

Dormimos

Dormí

Dormisteis

Dormiste

Durmieron

Durmió

 

Preferir     ترجيح دادن  

Preferimos

Preferí

Preferisteis

Preferiste

Prefieron

Prefirió

 

Conseguir       تهيه كردن  

Consegí

Conseguimos

Conseguiste

Conseguisteis

Consiguió

Consiguieron

  

Pedir      تقاضا كردن

Pedimos

Pedí

Pedisteis

Pediste

Pidieron

Pidió

 
:باقي افعال بي قاعده مي باشند

Ver            ديدن          

Vimos

Vi

Visteis

Viste

Vieron

Vio

Dar          دادن 

Dimos

Di

Disteis

Diste

dieron

Dio

Ir               رفتن          

Fuimos

Fui

Fuisteis

Fuiste

Fueron

Fue

Ser            بودن          

Fuimos

Fui

Fuisteis

Fuiste

Fueron

Fue

همانطور كه مي بينيد صرف فعل Ser و Ir يكسان مي باشند.

زمان گذشته استمراري : بيانگر فعلي است كه در زمان گذشته با استمرار يا در طول مدتي خاص اتفاق افتاده است. مانند: مي رفتم٬مي گفتم٬مي خواندم.

براي ساختن اين فعل در زبان اسپانيايي به شكل زير عمل مي كنيم.

۱. افعال گروه ar-: براي ساختن اين افعال بايد پسوندهاي زير را به aريشه فعل اضافه كنيم.

جمع

مفرد

 

ábamos

aba

اول شخص

 abais

abas

دوم شخص

aban

aba

سوم شخص

 

مثال:                                                                                           :Ejemplo

Hablar : Habl+aba,abas,aba,ábamos,abais,aban =     

            Hablaba           صحبت مي كردم    Hablábamos   صحبت مي كرديم                Hablabas        صحبت مي كردي    Hablabais       صحبت مي كرديد                Hablaba           صحبت مي كرد     Hablaban         صحبت مي كردند 

 

براي افعال گروه er- و ir- زوايد شش گانه زير به ريشه فعل اضافه مي كنيم :

جمع

مفرد

 

íamos

ía

اول شخص

íais  

ías

دوم شخص

ían  

ía

سوم شخص

مثال:                                                                                         :Ejemplo

Comer : Com+ía,ías,ía,íamos,íais,ían =

           Comía          مي خوردم          Comíamos         مي خورديم      

       Comías        مي خوردي          Comíais            مي خورديد   

               Comía            مي خورد           Comían             مي خوردند           

Escribir : Escrib+ía,ías,ía,íamos,íais,ían =

         Escribía            مي نوشتم          Escribíamos          مي نوشتيم        

     Escribías           مي نوشتي         Escribíais               مي نوشتيد   

   Escribía             مي نوشت         Escribían               مي نوشتند 

در اين زمان فقط سه فعل بي قاعده وجود دارد:

Verديدن               

Veíamos

Veía

Veíais

Veías

Veían

Veía

 

Irرفتن                 

Ibamos

Iba

Ibais

Ibas

Iban

Iba

 

Serبودن                         

Eramos

Era

Erais

Eras

Eran

Era

گرامر زمان گذشته در ترکی استانبولی بسیار مهم و پرکاربرد است. این زمان برای بیان اتفاقات، وقایع، و عمل‌هایی که در گذشته رخ داده‌اند، استفاده می‌شود. یکی از اصول مهم در ساخت زمان گذشته استفاده از پسوندهای مربوط به زمان گذشته است. برای سوم شخص مفرد، ماضی ساده اغلب با پسوند "-di" ساخته می‌شود. به عنوان مثال، فعل "gitmek" (رفتن) در زمان گذشته به شکل "gitti" (رفت) در می‌آید. همچنین باید توجه داشت که در ترکی استانبولی، فعل به دلیل نقش زبانی خودش، بر اساس جنس فاعل تغییر می‌کند، بنابراین برای فعل‌هایی که فاعل جنس مذکر دارند، می‌توانیم از پسوند "-di" استفاده کنیم و برای فعل‌هایی که فاعل جنس مونث دارند، از پسوند "-di" و "-dı" استفاده می‌شود.

 

به علاوه، برای افعال ناقص، مانند "gel-" (آمدن) و "git-" (رفتن)، برخی تغییرات در پسوند حاصل می‌شود. به طور معمول، در زمان گذشته، این افعال با پسوند "-ti" برای سوم شخص مفرد و پسوند "-ti" یا "-tı" برای سایر شخص‌ها تغییر می‌کنند. به عنوان مثال، "geldi" (آمد) برای سوم شخص مفرد و "geldi" یا "geldiği" برای سایر شخص‌ها استفاده می‌شود.

 

به طور کلی، در ترکی استانبولی، زمان گذشته با استفاده از پسوندهای مختلف و تغییرات در فعل‌ها برای بیان اتفاقات و وقایع گذشته استفاده می‌شود. این قانون‌ها و الگوها برای یادگیری موثر و درست ترکیب شدن با زبان ترکی استانبولی بسیار اساسی است.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.