حرف تعريف ، ضماير فاعلي و فعل بودن در گرامر اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

حرف تعريف ، ضماير فاعلي و فعل بودن در گرامر اسپانيايي

۲,۶۹۳ بازديد ۱ نظر

حرف تعريف ، ضماير فاعلي و فعل بودن در گرامر اسپانيايي

گرامــر(حرف تعريف)ٍ :El artículo

حرف تعريف كه جنسيت و مفرد و جمع بودن را مشخص مي كند،همواره قبل از اسم مي آيد. در فارسي معادل اين كلمه وجود ندارد و معادل آن در زبان انگليسي (The) مي باشد.


۱. حرف تعيين معين: براي بيان اسامي معرفه يا شناخته شده به كار مي رود و بر چهار نوع  مي باشد:

جمع مونث

جمع مذكر

مفرد مونث

مفرد مذكر

Unas

Unos

Una

Un

 

۲. حرف تعريف نامعين: براي بيان اسامي نكره يا شناخته نشده به كار مي رود و بر چهار نوع مي باشد:

 

جمع مونث

جمع مذكر

مفرد مونث

مفرد مذكر

Las

Los

La

El

 

  مثال ها:                                                                                  :Ejemplos

                                        پسرها              Los chiغير مجاز مي باشد              پسر                El chico 

           La chica               دختر             Las chicas              دخترها  

         El coche              ماشين             Los coches            ماشين ها                

          La noche             شب               Las noches              شب ها                 

          Un año             يك سال            Unos años              چند سال                 

        Una caja            يك جعبه            Unas cajas             چند جعبه              

      Un pasaporte     يك گذرنامه         Unos pasaportes    چند گذرنامه         

         Una llave             يك كليد           Unas llaves              چند كليد                      

 

ضماير فاعلي :                        Pronombres subjetivos:

                                         

Nosotros/nosotrasما(مذكر)- ما(مونث)  

Yo           من           

Vosotros/vos شما مذكر)- شما (مونث)otros

Tú           تو

Ellos      آنها(مذكر)    

 Él        او(مذكر)    

Ellas  آنها(مونث)         

Ella     او(مونث)     

Ustedesشماها(مودبانه)      

Ustedشما(مودبانه)    

* درزبان اسپانيايي هم مانند زبان فارسي ضمير دوم شخص مفرد محترمانه داريم كه در حالت مفردusted  و در حالت جمع  ustedesمي باشد.

صفت اشاره :     Adjetivos demostrativos:                                                   

آن(دور)

آن(متوسط)

اين

 

Aquél

Ése

Éste

مفرد مذكر

Aquélla

Ésa

Ésta

مفرد مونث

Aquéllos

Ésos

Éstos

جمع مذكر

Aquéllas

Ésas

Éstas

جمع مونث

Aquello

Eso

Esto

مفرد خنثي

 

* در زبان اسپانيايي صفات اشاره بسياري وجود دارند كه بايد آنها را بنا به جنسيت و فاصله ياد گرفت.

(فـعل بودن):

در زبان اسپانيايي دو نوع فعل بودن داريم:

۱-: Serكه براي موقعيت ها و حالات پايدار به كار مي رود.

۲- : Estarكه براي موقعيت ها و حالات ناپايدار به كار مي رود.

 

۱- صرف فعل : Ser

جمع

مفرد

Somos

Soy

Sois

Eres

Son

Es

 

۲- صرف فعل : Estar

مفرد

جمع

Estamos

Estoy

Estáis

Estás

Están

Está

نكته۱: صرف فعل ser و  estarدر زبان اسپانيايي بي قاعده مي باشند.

نكته۲: براي ضماير مودبانه  vd.)و(vds.از فعل سوم شخص استفاده مي كنيم.

چند مثال(Ser):        Unos ejemplos:                                                                                                                                     

     من لوئيس هستم.                                                              Yo soy Luis.

    Yo soy alto.                                                               من بلند هستم.   

Tú eres francés.                                          تو فرانسوي هستي.       

 Tú eres linda.          تو زيبا هستي.                                                   

 Él es bueno. او(مذكر) خوب است.                                                   

Ella es fea.او (مونث) زشت است.                                                    

Vd. es amable.شما (محترمانه) مهربان هستيد.                                   

Nosotros somos estudiantes.ما (مذكر) دانشجو هستيم.                   

Nosotras somos alemanes.ما (مونث) آلماني هستيم.                        Vosotros sois simpátiغير مجاز مي باشد.شما (مذكر) باحال هستيد.                        

Vosotras sois cortas.شما (مونث) كوتاه هستيد.                               

Ellos son malos.آنها (مذكر) بدهستند.                                              

Ellas son duras.آنها (مونث) خشن هستند.                                         

Vds. son morenos.شماها (محترمانه) سبزه هستيد.                              

 چند مثال(Estar):    Unos ejemplos:                                                                                                                                 

     Yo estoy muy bien.من حالم خيلي خوب است.                                   

     Yo estoy enfadada.من عصباني هستم.                                            

      Tú estás malo.تو حالت بد است.                                                      

     Tú estás en Irán.تو در ايران هستي.                                                 

     Él está feliz.او (مذكر) خوشحال است.                                               

     Ella está enferma.او (مونث) مريض است.                                      

     Vd. está en la casa.شما (محترمانه) در خانه هستيد.                           

     Nosotros estamos sentados.ما (مذكر) نشسته ايم.                          

     Nosotras estamos en Tehrán.ما (مونث) در تهران هستيم.               

    Vosotros estáis dormidos.شما (مذكر) خواب هستيد.                       

    Vosotras estáis en la universidad.شما (مونث) در دانشگاه هستيد.    

    Ellos están tristes.آنها (مذكر) غمگين هستند.                                     

    Ellas están en la estación.آنها (مونث) در ايستگاه هستند.                   

    Vds. están mirando.شما ها (محترمانه) در حال نگاه كردن هستيد.         

      نكته۱: درمورد موقعيت هاي جغرافيايي همواره از فعل estar استفاده مي كنيم.   مانند

   ايران در آسيا است.                              Irán está en Asia.              

   El Rin está en Alemania. (رود) راين در آلمان است.                        

   Madrid está en España.     مادريد در اسپانيا است.                           

       نكته۲: درمورد ضماير مذكر و مونث اگر تمامي افراد مذكر بودند از ضمير جمع مذكر و اگر تمامي مونث بودند از ضمير  جمع مونث و اگر تعدادي مذكر و تعدادي مونث بودند از ضمير جمع مذكر استفاده مي نماييم. مانند: 

  .Mario y maría son hermanos. Ellos se aman mucho

       ماريو و ماريا خواهر و برادر هستند. آنها يكديگر را خيلي دوست دارند.

هفت نکته بسیار کاربردی برای یادگیری سریع گرامر انگلیسی

با یادگیری 7 نکته زیر، 30 درصد کل گرامر زبان را یاد گرفته اید! آموزش زبان انگلیسی به کودکان

صفت و قید

حواس تان باشد که از صفت ها و قید ها به درستی استفاده کنید. صفت ها اشخاص یا چیز ها را توصیف، شناسایی و کیفیت شان را مشخص می کنند و معمولا قبل از یک اسم می آیند . اگر اسم جمع باشد، صفت تغییر نمی کند. قید ها هم افعال، صفت ها و سایر قید ها را تعریف می کنند و معمولا بعد از فعل می آیند. آموزش گرامر انگلیسی

  • He’s a slow driver.  او راننده کندی است. (صفت)
  • He drives slowly.  او به آرامی رانندگی می کند. (قید)

اکثر قید ها با افزودن -ly به یک صفت مثل مثال بالا تبدیل می شوند، اما چند قید بی قاعده هستند که از این قاعده تبعیت نمی کنند .اپلیکیشن برتر آموزش زبان انگلیسی

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.