زمان حال التزامي و جايگاه se در زبان اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

زمان حال التزامي و جايگاه se در زبان اسپانيايي

۳,۰۷۱ بازديد ۰ نظر

زمان حال التزامي و جايگاه se در زبان اسپانيايي

جايگاه se در زبان اسپانيايي:

افعالي كه داراي ضمير انعكاسي se مي باشند افعالي هستند كه فعل روي خود شخص انجام مي گيرد.حتي اگر معناي فارسي آن فعل واژه "خود را" كه حالت انعكاسي دارد را نداشته باشد معناي آن اين است كه آن فعل روي خود شخص توسط خود او انجام شده است . مانند فعل نشستن (Sentarse) كه شخص خود، خود را مي نشاند.نه كسي او را مي نشاند و نه او كسي را مي نشاند. لازم به ذكر است كه ضمير (se) براي ساختن فعل مجهول و افعال دو جانبه نيز به كار مي رود كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.

صرف فعل Quejarse(شكايت كردن):

Nosotros nos quejamos

Yo me quejo

Vosotros os quejáis

Tú te quejas

Ellos,ellas,ustedes se quejan

Él,ella,usted se queja

فعل Gustar (دوست داشتن): اين فعل همواره به صورت انعكاسي صرف مي شود و      عموما به صورت سوم شخص مفرد و جمع ظاهر مي شود. مفرد يا جمع بودن اين فعل     بستگي به فاعل ندارد بلكه بستگي به مفعول دارد.

در حالت مفرد:

 

Nos gusta

 me gusta

Os gusta

Te gusta

Les gusta

Le gusta

در حالت جمع:

 

Nos gustan

 me gustan

Os gustan

Te gustan

Les gustan

Le gustan

چند مثال:                                                                   :Unos ejemplos 

A mí me gusta el Arsenal.                   .من از آرسنال خوشم مي آيد

Te gusta espaňa?                                     اسپانيا را دوست داري؟

 A él le gustan los museos.              .او از موزه ها خوشش مي آيد 

No nos gusta el pollo.                      .ما از مرغ خوشمان نمي آيد 

A vosotros os gusta la risa.                 .شما خنده را دوست داريد

A vds. Les gusta cervantes?      شما از سروانتس خوشتان مي آيد؟

 

نكته: اگر قبل از فعل gustar، ضمير+A آمد نشانه تاكيد مي باشد. در واقع arroz me gusta يعني برنج من را خوش مي آيد و براي صرف ساير افعال نيز بدين شكل عمل مي كنيم.مانند:

Tú me gustas mucho.        .از تو خيلي خوشم مي آيد

Aquella chica me gusta.     .از آن دختر خوشم مي آيد

Yo te gusto?                       از من خوشت مي آيد؟

Os gustáis.                         .از ما خوشتان مي آيد

افعال ديگري مانند gustar: جز فعل gustar كه قاعده صرف آن مستثناي ساير فعل ها مي باشد ،افعال ديگري نيز مانند gustar وجود دارند كه به شرح زير مي باشند:

           Doler(ue)            درد داشتن          Interesar            جالب بودن       

           Molestar             اذيت كردن         Quedar       ماندن،باقي ماندن      

           Faltar                   كم داشتن          Hacer falta     كم بودن،لازم داشتن

           Fascinar          مجذوب كردن         Importar          مهم بودن 

           Fastidiar   آزار دادن،ناراحت كردن   Preocupar        نگران بودن        

           Parecer             به نظر رسيدن      Encantar          به وجد آمدن           

           Caer bien/mal            خوش آمدن،بد آمدن       

چند مثال ديگر:                                                 :Unos otros ejemplos  

   Me importa no fumar.          .سيگار نكشيدن براي من مهم است     

Te molestan los embotellamientos de trafiغير مجاز مي باشد.  

.شلوغي هاي ترافيكي تو را اذيت مي كنند 

Le queda dos mil pesos.     .دو هزار پزو برايتان باقي مانده 

به نظرمان چيز خوبي نمي آيد.         .No nos paraece bien

No hace falta.                                         .لازم نيست

Les interesa aquí?                  اينجا برايتان جالب است؟

زمان حال التزامي : وقوع فعل با حالت التزام،دعا،آرزو،لعن و نفرين و شرطي مي باشد.

۱. افعال با قاعده: براي ساختن آن در مورد افعالي كه به ar- ختم مي شوند زوايد شش گانه زير را به ريشه مصدر اضافه مي كنيم.

 

جمع

مفرد

emos

e

اول شخص

 éis

es

دوم شخص

en

e

سوم شخص

مثال:                                                                                     :Ejemplo

Hablar : Habl+e,es,e,emos,éis,en =

          Hable              صحبت كنم            Hablemos       صحبت كنيم         

Hables            صحبت كني            Habléis          صحبت كنيد

Hable             صحبت كند             Hablen          صحبت كنند

براي افعال گروه er- و ir- زوايد شش گانه زير به ريشه فعل اضافه مي كنيم :

 

جمع

مفرد

amos

a

اول شخص

áis

as

دوم شخص

an

a

سوم شخص

مثال:                                                                                     :Ejemplo

Comer : Com+a,as,a,amos,áis,an =

Coma          بخورم          Comamos         بخوريم      

       Comas        بخوري         Comáis            بخوريد   

             Coma           بخورد         Coman           بخورند           

Escribir : Escrib+a,as,a,amos,áis,an =

         Escriba            بنويسم          Escribamos          بنويسيم        

     Escribas          بنويسي          Escribáis              بنويسيد   

   Escriba            بنويسد          Escriban               بنويسند 

۲. افعال با قاعده بي قاعده : همانند زمان حال اخباري (آموزش زبان اسپانيايي ساده) عمل مي كنيم.

چند مثال:                                                                     :Unos ejemplos

بخوابم                                       Duerma

بازي كني                                     Juegas

به خاطر بياورد                         Recuerde

پرواز كنيم                                 Volemos

اثبات كنيد                                   Probéis

برگردند                                     Vuelvan

نكته: در زمان حال التزامي نيز مانند زمان حال ساده اين نوع تغييرات در افعال nosotros و vosotros به صورت با قاعده صرف مي شوند.

۳- افعال بي قاعده: در زمان حال التزامي نيز مانند زمان حال اخباري تعدادي فعل بي قاعده وجود دارد.افعال زير همگي بي قاعده مي باشند.

 

 

آمدن Venir

Venga

Vengamos

Vengas

Vengáis

Venga

Vengan

 

 

قراردادن          Poner

Ponga

Pongamos

Pongas

Pongáis

Ponga

Pongan

 

 

انجام دادن          Hacer

Haga

Hagamos

Hagas

Hagáis

Haga

Hagan

 

 

گفتن              Decir

Diga

Digamos

Digas

Digáis

Diga

Digan

 

 

خارج شدن           Salir

Salga

Salgamos

Salgas

Salgáis

Salga

Salgan

 

 

آوردن                Traer

Traiga

Traigamos

Traigas

Traigáis

Traiga

Traigan

 

 

شنيدن                 Oír

Oiga

Oigamos

Oigas

Oigáis

Oiga

Oigan

 

 

داشتن              Tener

Tenga

Tengamos

Tengas

Tengáis

Tenga

Tengan

 

 

ارزش داشتن          Valer

Valga

Valgamos

Valgas

Valgáis

Valga

Valgan

 

 

جا گرفتن           Caber

Quepa

Quepamos

Quepas

Quepáis

Quepa

Quepan

 

 

افتادن        Caer

Caiga

Caigamos

Caigas

Caigáis

Caiga

Caigan

 

 

دانستن     Saber

Sepa

Sepamos

Sepas

Sepáis

Sepa

Sepan

 

 

بودن(فعل كمكي)      Haber*

Haya

Hayamos

Hayas

Hayáis

Haya

Hayan

 

 

ديدن              Ver

Vea

Veamos

Veas

Veáis

Vea

Vean

 

 

دادن               Dar

Demos

Des

Deis

Den

 

 

رفتن                Ir

Vaya

Vayamos

Vayas

Vayáis

Vaya

Vayan

Estar            بودن

Esté

Estemos

Estés

Estéis

Esté

Estén

Ser                بودن

Sea

Seamos

Seas

Seáis

Sea

Sean

ساير افعال از اين وجه و زمان:                                                                        

در صرف اين زمان و وجه تغييراتي بدين شكل صورت مي گيرد:
۱. در افعالي كه به ger و gir ختم مي شوند g به j تبديل مي شود تا تلفظ "گ" نداشته باشد.
۲. درافعالي كه به cer و cir ختم مي شوند c به zca تبديل مي شود تا تلفظ "ك" شنيده نشود.
در زير چند نمونه مثال آورده شده است. علاوه بر اينها افعال ديگري نيز داريم كه قاعده صرف آنها گفته شده است.

 

Elegirانتخاب كردن 

Elija

Elijamos

Elijas

Elijáis

Elija

Elijan

Conducirرانندگي كردن    

Conduzca

Conduzcamos

Conduzcas

Conduzcáis

Conduzca

Conduzcan

Cogerگرفتن       

Coja

Cojamos

Cojas

Cojáis

Coja

Cojan

Buscarجستجو كردن    

Busque

Busquemos

Busques

Busquéis

Busque

Busquen

Huirفرار كردن         

Huya

Huyamos

Huyas

Huyáis

Huya

Huyan

Seguirپيروي كردن   

Siga

Sigamos

Sigas

Sigáis

Siga

Sigan

Pagarپرداختن     

Pague

Paguemos

Pagues

Paguéis

Pague

Paguen

چند مثال:                                                                      :Unos ejemplos
Me gusta que vengas pronto.                              .دوست دارم كه زود بيايي
Dudo que sea bueno.                                          .شك دارم كه خوب باشد
Quizás que vaya.                                                              .شايد كه بروم
No me gusta que toques mis libros.    .دوست ندارم كه به كتابهاي من دست بزني
Haz lo que quieras.                                   .هر كاري كه مي خواهي انجام بده
llámame como te guste.                .هر طوري كه دوست داري به من زنگ بزن
Creo que tengamos bastante dinero.      .فكر مي كنم كه پول كافي داشته باشيم
Espero que termine mi trabajo.                       .اميدوارم كه كارم را تمام كنم

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.