آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

زمان حال مستمر و زمان آينده ناقص در زبان اسپانيايي

زمان حال مستمر(ملموس): بيانگر فعلي است كه در حال حاضر در حال انجام شدن است.اين فعل در فارسي به سه شكل گفته مي شود. مثلا از مصدر خوردن مي گوييم:

۱. دارم مي خورم

۲. در حال خوردنم

۳. مشغول خوردن هستم

براي ساختن اين فعل در زبان اسپانيايي احتياج به اسم مصدر داريم. اسم مصدر به شكل زير ساخته مي شود.

۱. براي افعال گروه ar-: كافيست مصدر ar- را حذف كنيم و پسوند ando- را به ريشه فعل اضافه كنيم.

۲. براي افعال گروه er- وir-: كافيست مصدر er- و ir- را حذف كنيم و پسوند iendo- را به ريشه فعل اضافه كنيم.

Ejemplo:                                                                                         :مثال

Hablar: Hablando

Comer: Comiend

Vivir: Viviendo  

حال براي ساختن اين فعل بايد ابتدا فعل Estar را صرف كرده و سپس اسم مصدر را به آن اضافه كنيم.

صرف فعل estar:

 

جمع

مفرد

 

estamos

estoy

اول شخص

estáis

estás

دوم شخص

están

está

سوم شخص

مثال:                                                                                       :Ejemplo

Hablar : Estar+Habl+ando

   Estoy hablando   دارم صحبت مي كنم   Estamos hablando  داريم صحبت مي كنيمEstás hablando  داري صحبت مي كني   Estáis hablando داريد صحبت مي كنيد   Está hablando    دارد صحبت مي كند    Están hablando  دارند صحبت مي كنند                

Comer : Estar+Com+iendo

       Estoy comiendo    درحال خوردنم       Estamos comiendo  درحال خوردنيم           Estás comiendo     در حال خوردني     Estáis comiendo    در حال خوردنيد            Está comiendo   در حال خوردن است    Están comiendo    در حال خوردنند                

Escribir : Estar+escrib+iendo

        Estoy escribiendo  دارم مي نويسم  Estamos escribiendo داريم مي نويسيم           Estás escribiendo  داري مي نويسي  Estáis escribiendo  داريد مي نويسيد            Está escribiendo  دارد مي نويسد   Están escribiendo   دارند مي نويسند         

برخي اسامي مصدر بي قاعده: اسم مصدر افعال زير همگي بي قاعده مي باشند.

Dormier: Durmiendo

Morir: Muriendo

Venir: Viniendo

Ir: Yendo

Volver: Vulvieno

Poder: Pudiendo

Sentir: Sintiendo

Huir: Huyendo

Oír: Oyendo

Decir: Diciendo

Predecir: Prediciendo

Caer: Cayendo

Traer: Trayendo

Raer: Rayendo

Roer: Royendo

Leer: Leyendo

Seguir: Siguiendo

Pedir: Pidiendo

Embaír: Embayendo

زمان آينده ناقص:                                                          :Futuro imperfecto    

براي بيان زماني كه در آينده اي دورتر از آينده نزديك (اين زمان در فارسي وجود ندارد كه در آينده آن را براي شما توضيح خواهم داد) انجام شود به كار مي رود.

براي ساختن اين زمان در زبان اسپانيايي كافيست به تمامي افعال اعم از گروه (ar -er -ir-) زوايد شش گانه زير را اضافه كنيم.

 

 

 

جمع

مفرد

emos

é

éis

ás

án

á

مثال:                                                                                           :Ejemplo

Hablar : Hablar+é,ás,á,emos,éis,án =     

Hablaré           صحبت خواهم كرد    Hablaremos     صحبت خواهيم كرد           Hablarás        صحبت خواهي كرد     Hablaréis       صحبت خواهيد كرد

  Hablará            صحبت خواهد كرد     Hablarán       صحبت خواهند كرد      

Comer : Comer+é,ás,á,emos,éis,án =

           Comeré          خواهم خورد     Comeremos     خواهيم خورد        

          Comerás        خواهي خورد     Comeréis      خواهيد خورد          

                  Comerá         خواهد خورد      Comerán         خواهند خورد              

Escribir : Escribir+é,ás,á,emos,éis,án =

        Escribiré       خواهم نوشت      Escribiremos    خواهيم نوشت          

     Escribirás      خواهي نوشت     Escribiréis         خواهيد نوشت      

   Escribirá      خواهد نوشت       Escribirán          خواهند نوشت   

مانند ساير افعال در اين زمان نيز افعال بي قاعده وجود دارند كه به شرح زير مي باشند:

 

               Haber                 

 Habremos

Habré

Habréis

Habrás

Habrán

Habrá

               Poder 

Podremos

Podré

Podréis

Podrás

Podrán

Podrá

Poner

Pondremos

Pondré

Pondréis

Pondrás

Pondrán

Pondrá

Saber

Sabremos

Sabré

Sabréis

Sabrás

Sabrán

Sabrá

Decir

Diremos

Diré

Diréis

Dirás

Dirán

Dirá

Hacer

Haremos

Haré

Haréis

Harás

Harán

Hará

Querer

Querremos

Querré

Querréis

Querrás

Querrán

Querrá

Salir

Saldremos

Saldré

Saldréis

Saldrás

Saldrán

Saldrá

Tener

Tendremos

Tendré

Tendréis

Tendrás

Tendrán

Tendrá

 

 

Venir

Vendremos

Vendré

Vendréis

Vendrás

Vendrán

Vendrá

 

 

Valer

Valdremos

Valdré

Valdréis

Valdrás

Valdrán

Valdrá


برچسب‌ها: ،


۰۹:۳۸:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :