اعداد اصلي و ترتيبي در زبان اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

اعداد اصلي و ترتيبي در زبان اسپانيايي

۳,۹۲۶ بازديد ۰ نظر

اعداد اصلي و ترتيبي در زبان اسپانيايي

اعداد اصلي و ترتيبي در زبان اسپانيايي به صورت زير است :

به عدد به حروف
0 cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
40 cuarenta
41 cuarenta y uno
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien
101 ciento uno
102 ciento dos
200 doscientos
202 doscientos dos
300 trescientos
400 cuatrocientos
500 quinientos
600 seiscientos
700 setecientos
800 ochocientos
900 novecientos
1000 mil
2000 dos mil
3000 tres mil
4000 cuatro mil
5000 cinco mil
6000 seis mil
7000 siete mil
8000 ocho mil
9000 nueve mil
10000 diez mil
100000 cien mil
500000 quinientos mil

 

 

چند مثال :

1.000 :  mil

1.002 : mil dos

2.000 : dos mil

2.800 : dos mil ochocientos u ochocientas

3.000 : tres mil

4.000 : cuatro mil

5.000 : cinco mil

6.000 : seis mil

7.000 : siete mil

8.000 : ocho mil

9.000 : nueve mil

10.000 : diez mil

15.000 : quince mil

18.000 : dieciocho mil

22.000 : veintidós mil

28.000 : veintiocho mil

37.000 : treinta y siete mil

85.000 : ochenta y cinco mil

100.000 : cien mil

108.000 : ciento ocho mil

160.000 : ciento sesenta mil

585.000 : quinientos ochenta y cinco mil

999.000 : novecientos noventa y nueve mil

1.000.000 : un millón

2.000.000 : dos millones

500.000.000 : quinientos millones

1.000.000.000 : mil millones

1.200.000.000 : mil doscientos millones

5.000.000.000 : cinco mil millones

1.000.000.000.000 : un billón

1.200.000 : un millón doscientos mil, uno coma dos millones 

1.200.000.000 : mil doscientos millones uno coma dos millardos 

1.000.000.000.000 : un billón

1.200.000.000.000 un billón doscientos mil millones uno coma dos billones

2.300.000.000.000 : dos billones trescientos mil millones

1.000.000.000.000.000 : un trillón (يك ترليون)

1.200.000.000.000.000 : un trillón doscientos billones

 

....... من كه ديگه كم آوردم !  :)

اعداد ترتيبي در زبان اسپانيايي به صورت زير است :

Cuarto = چهارمين tercer = سومين Segundo = دومين Primero = اولين
octavo = هشتمين séptimo = هفتمين ***to = ششمين quinto = پنجمين
Un Tercio = يك سوم Medico = نصف يا نيم Décimo = دهمين Noveno = نهمين
Triple = سه برابر Doble = دو برابر un Quinto = يك پنجم Un Cuarto = يك چهارم
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.