آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

افعال در زبان اسپانيايي

اين پست يكي از مهمترين قسمت هاي آموزش زبان اسپانيايي مي باشد پس در يادگيري آن كاملا كوشا باشيد.

----------------------------------------------------------------------------

افعال اسپانيايي را از نظر صرف فعل به سه دسته تقسيم مي كنند :

1 - افعالي كه مصدر آنها به AR ختم مي شود

2 - افعالي كه مصدر آنها به ER ختم مي شود

3 - افعالي كه مصدر آنها به IR ختم مي شود

( منظور از مصدر ، آخر كلمه مي باشد : Hablar )

----------------------------------------------------------------------------

1 - افعالي كه مصدر آنها به AR ختم مي شود

صرف فعل Hablar (صحبت كردن) در زمان حال ساده :

براي اين كار مصدر ar فعل را حذف كرده و به ترتيب كلمات زير را جايگزين ميكنيم:

(O , AS , A , AMOS , ÁIS , AN ) به شكل زير :


Yo Hablo : من صحبت مي كنم

Tú Hablas : تو صحبت مي كني

El / Ella / Usted Habla : او/او/شما صحبت مي كند

Nosotros Hablamos : ما صحبت مي كنيم

Vosotros Habláis : شما صحبت مي كنيد (جمع)

Ellos / Ellas Hablan : آنها صحبت مي كنند

----------------------------------------------------------------------------

صرف فعل Olvidar (فراموش كردن) در زمان حال :

طبق گفته هاي بالا عمل مي كنيم :


Yo Olvido : من فراموش مي كنم

Tú Olvidas : تو فراموش مي كني

El / Ella / Usted Olvida : او/او/شما فراموش مي كنيد

Nosotros Olvidamos : ما فراموش مي كنيم

Vosotros Olvidáis : شما فراموش مي كنيد

Ellos / Ellas Olvidan : آنها فراموش مي كنند

------------------------------------------------------------------------------------------

2 - افعالي كه مصدر آنها به ER ختم مي شود

صرف فعل Comer (خوردن) در زمان حال ساده :

براي اين كار مصدر er را حذف مي كنيم و كلمات زير را جايگزين مي كنيم :

(O , ES , E , EMOS , ÉIS , EN) به صورت زير :


Yo Como : من مي خورم

Tú Comes : تو مي خوري

El / Ella / Usted Come : شما مي خوريد

Nosotros Comemos : ما مي خوريم

Vosotros Coméis : شما مي خوريد

Ellos / Ellas Comen : آنها مي خورند

----------------------------------------------------------------------------

صرف فعل esconder (پنهان شدن) در زمان حال ساده :

طبق گفته هاي بالا عمل مي كنيم :


Yo Escondo : من پنهان مي شوم

Tú Escondes : تو پنهان مي شوي

El / Ella / Usted Esconde : شما پنهان مي شويد

Nosotros escondemos : ما پنهان مي شويم

Vosotros escondéis : شما پنهان مي شويد

Ellos / Ellas Esconocen : آنها پنهان مي شوند

------------------------------------------------------------------------------------------

3 - افعالي كه مصدر آنها به IR ختم مي شود

صرف فعل Escribir (نوشتن) در زمان حال ساده :

براي اين كار مصدر ir را حذف مي كنيم و كلمات زير را جايگزين مي كنيم :

(O , ES , E , IMOS , ÍS , EN) به صورت زير :


Yo Escribo : من مي نويسم

Tú Escribes : تو مي نويسي

El / Ella / Usted Escribe : شما مي نويسيد

Nosotros Escribímos :ما مي نويسيم

Vosotros Escribís : شما مي نويسيد

Ellos / Ellas Esciben : آنها مي نويسيند

----------------------------------------------------------------------------

صرف فعلVivir  (زندگي كردن - زبان اسپانيايي) در زمان حال ساده :

طبق گفته هاي بالا عمل مي كنيم :


Yo Vivo : من زندگي مي كنم

Tú Vives : تو زندگي مي كني

El / Ella / Usted Vive : شما زندگي مي كنيد

Nosotros Vevimos : ما زندگي مي كنيم

Vosotros Vevís : شما زندگي مي كنيد

Ellos / Ellas Viven : آنها زندگي مي كنند

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لغات :

Yo : من          Tú : تو          El : او(مذكر)          Ella : او(مونث)          Nosotros : ما(مذكر)

Nosotras : ما(مونث)          Vosotros : شما(مذكر)          Vosotras : شما(مونث)

Ellos : آنها(مذكر)          Ellas ; آنها(مونث)


برچسب‌ها: دستور زبان اسپانيايي،


۱۰:۴۵:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :