آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

گذشته ساده، كامل و دور در دستور زبان اسپانيايي

وجهي از فعل است كه ما در فارسي به آن گذشته ساده مي گوييم.

مثلا : جواب دادم ، خوردم ، نوشتم

ابتدا ريشه مصدر را به دست مي آوريم (با حذف علامت هاي مصدري يعنيar,er,ir ريشه مصدر به دست مي آيد)

مصدر هايي كه به ar ختم مي شوند:

به ريشه مصدر اين پسوند ها رو اضافه مي كنيم:

( é , aste , ó , amos , asteis , aron )

مثال : صرف فعل contestar (جواب دادن) در زمان گذشته ساده :


contestar - جواب دادن

 yo contesté - جواب دادم

 

 tú contestaste - جواب دادي
el/ella contestó - جواب داد
 nosotros contestamos - جواب داديم
vosotros contestasteis - جواب داديد
ellos/ellas contestaron - جواب دادند

مثال : صرف فعل hablar (صحبت كردن) در زمان گذشته ساده :

hablar - صحبت كردن - حرف زدن

 yo hablé - صحبت كردم

 tú hablaste - صحبت كردي
el/ella habló - صحبت كرد
 nosotros hablamos - صحبت كرديم
vosotros hablasteis - صحبت كرديد
ellos/ellas hablaron - صحبت كردند

مثال : صرف فعل adivinar (حدس زدن) در زمان گذشته ساده :

 

adivinar - حدس زدن

 yo adiviné - حدس زدم

tú adivinaste - حدس زدي
el/ella adivinó - حدس زد
 nosotros adivinamos - حدس زديم
vosotros adivinasteis - حدس زديد
ellos/ellas adivinaron - حدس زدند
------------------------------------------------------------------

مصدر هايي كه به ir,er ختم مي شود به صورت زير عمل ميكنيم :

به ريشه مصدر اين پسوند ها رو اضافه مي كنيم:

( í , iste , ió , imos , isteis , ieron )

صرف فعل comer (خوردن) و escribir (نوشتن) در زمان گذشته ساده :


comer - خوردن

comí - خوردم

comiste - خوردي

com - خورد

comimos - خورديم

comisteis - خورديد

comieron - خوردندescribir - نوشتن

escribí - نوشتم

escribiste - نوشتي

escrib - نوشت

escribimos - نوشتيم

escribisteis - نوشتيد

escribieron - نوشتند

مثال : صرف فعل vivir (زندگي كردن) در زمان گذشته ساده :

 

vivir - زندگي كردن

viví - زندگي كردم

viviste - زندگي كردي

viv - زندگي كرد

vivimos - زندگي كرديم

vivisteis - زندگي كرديد

vivieron - زندگي كردند

مثال : صرف فعل vender (فروختن) در زمان گذشته ساده :


vender- فروختن

vendí - فروختم

vendiste - فروختي

vend - فروخت

vendimos - فروختيم

vendisteis - فروختيد

vendieron - فروختند

-------------------------------------------------------------------------------------------

مثال: (البته در اين مثال ها از فعل هاي ديگر هم استفاده شده)

ديروز اونو ديدم : ayer lo vi (منظور از اونو يك فرد مذكر هست)

او خيلي مطالعه كرد : ella estudió mucho

ماشينتو چقدر فروختي؟  ? cuánto vendiste tu coche ¿

من يك كتاب خريدم : yo cpmpré un libro

به خانه برگشتم : regresé a la casa

ده سال با هم زندگي كردند : vivieron diez años juntos

اما ما نااميد نشديم : pero no nos desesperamos

به خانه رسيدم و كمي استراحت كردم : llegué a la casa y descansé poco

ازش سوال كرديم : le preguntamos

سعي كردم باهاشون صحبت بكنم : contenté hablar con ellas

يك نامه براي من نوشت : me escribió una carta

ما درست حدس زديم : nosotras adivinamos correcto

كي برميگردي؟  ? cuándo regresaste ¿

 

گذشته كامل

وجهي از فعل است كه ما در فارسي به آن گذشته كامل مي گوييم.

مثلا : جواب داده ام ، خورده ام ، نوشته ام

اين گذشته از گذشته ي ساده مقداري اشاره به دورتر دارد.


براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به ar ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ado به دست مي آيد. مثال (hablar ---> hablado)

به معني : حرف زده ام.

 

براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به er ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (comer ---> comido)

به معني : خورده ام.


براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به ir ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (vivir ---> vivido)

به معني : زندگي كرده ام.

------------------------------------------------------------------------------------------

طرز ساختن گذشته كامل :

براي ساختن گذشته كامل از فعل كمكي haber استفاده مي كنيم بدين صورت

كه ابتدا فعل haber را در حال ساده صرف كرده و بعنوان كمكي از آن استفاده

ميكنيم. بصورت زير :

yo he

has

el/ella/usted ha

nosotros hemos

vosotros habéis

ustedes han

ellos/ellas han

حال بعد از صرف , فعل آماده ي استفاده مي باشد به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل hablar (حرف زدن) در زمان گذشته كامل :


yo he hablado : من حرف زده ام

has hablado : تو حرف زده اي

el/ella/usted ha hablado : شما حرف زده ايد

nosotros hemos hablado : ما حرف زده ايم

vosotros habéis hablado : شما حرف زده ايد (جمع)

ustedes han hablado  : شما حرف زده ايد (جمع محترمانه)

ellos/ellas han hablado : آنها حرف زده اند


مثال :

من توپ را پرتاب كرده ام : yo he tirado la pelota

شما چقدر كار كرده ايد : ?cuánto ha trabajado usted

تو سوال كرده اي : has preguntado

------------------------------------------------------------------------------------------

براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به er ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (comer ---> comido)

به معني : خورده ام.

مثال : صرف فعل comer (خوردن) در زمان گذشته كامل :

yo he comido : من خورده ام

has comido : تو خورده اي

el/ella/usted ha comido : او خورده است

nosotros hemos comido : ما خورده ايم

vosotros habéis comido : شما خورده ايد (جمع)

ustedes han comido  : شما خورده ايد (زبان اسپانيايي جمع محترمانه)

ellos/ellas han comido : آنها خورده اند
------------------------------------------------------------------------------------------

براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به ir ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (vivir ---> vivido)

به معني : زندگي كرده ام.

مثال : صرف فعل hablar (حرف زدن) در زمان گذشته كامل :


yo he vivido : من حرف زده ام

has vivido : تو حرف زده اي

el/ella/usted ha vivido : او حرف زده

nosotros hemos vivido : ما حرف زده ايم

vosotros habéis vivido : شما حرف زده ايد (جمع)

ustedes han vivido   : شما شما حرف زده ايد (جمع محترمانه)

ellos/ellas han vivido : آنها حرف زده اند
------------------------------------------------------------------------------------------

چنين مثال هايي كه زده شد براي تمامي فعل هايي كه به ar/er/ir ختم مي شود

صادق است براي تمرين بيشتر خودتان از افعال بيشتري استفاده نمائيد.

 


برچسب‌ها: دستور زبان اسپانيايي،


۱۱:۰۲:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :