گذشته ساده و كامل در دستور زبان اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

گذشته ساده و كامل در دستور زبان اسپانيايي

۲,۹۷۰ بازديد ۰ نظر

گذشته ساده، كامل و دور در دستور زبان اسپانيايي

وجهي از فعل است كه ما در فارسي به آن گذشته ساده مي گوييم.

مثلا : جواب دادم ، خوردم ، نوشتم

ابتدا ريشه مصدر را به دست مي آوريم (با حذف علامت هاي مصدري يعنيar,er,ir ريشه مصدر به دست مي آيد)

مصدر هايي كه به ar ختم مي شوند:

به ريشه مصدر اين پسوند ها رو اضافه مي كنيم:

( é , aste , ó , amos , asteis , aron )

مثال : صرف فعل contestar (جواب دادن) در زمان گذشته ساده :


contestar - جواب دادن

 yo contesté - جواب دادم

 

 tú contestaste - جواب دادي
el/ella contestó - جواب داد
 nosotros contestamos - جواب داديم
vosotros contestasteis - جواب داديد
ellos/ellas contestaron - جواب دادند

مثال : صرف فعل hablar (صحبت كردن) در زمان گذشته ساده :

hablar - صحبت كردن - حرف زدن

 yo hablé - صحبت كردم

 tú hablaste - صحبت كردي
el/ella habló - صحبت كرد
 nosotros hablamos - صحبت كرديم
vosotros hablasteis - صحبت كرديد
ellos/ellas hablaron - صحبت كردند

مثال : صرف فعل adivinar (حدس زدن) در زمان گذشته ساده :

 

adivinar - حدس زدن

 yo adiviné - حدس زدم

tú adivinaste - حدس زدي
el/ella adivinó - حدس زد
 nosotros adivinamos - حدس زديم
vosotros adivinasteis - حدس زديد
ellos/ellas adivinaron - حدس زدند
------------------------------------------------------------------

مصدر هايي كه به ir,er ختم مي شود به صورت زير عمل ميكنيم :

به ريشه مصدر اين پسوند ها رو اضافه مي كنيم:

( í , iste , ió , imos , isteis , ieron )

صرف فعل comer (خوردن) و escribir (نوشتن) در زمان گذشته ساده :


comer - خوردن

comí - خوردم

comiste - خوردي

com - خورد

comimos - خورديم

comisteis - خورديد

comieron - خوردندescribir - نوشتن

escribí - نوشتم

escribiste - نوشتي

escrib - نوشت

escribimos - نوشتيم

escribisteis - نوشتيد

escribieron - نوشتند

مثال : صرف فعل vivir (زندگي كردن) در زمان گذشته ساده :

 

vivir - زندگي كردن

viví - زندگي كردم

viviste - زندگي كردي

viv - زندگي كرد

vivimos - زندگي كرديم

vivisteis - زندگي كرديد

vivieron - زندگي كردند

مثال : صرف فعل vender (فروختن) در زمان گذشته ساده :


vender- فروختن

vendí - فروختم

vendiste - فروختي

vend - فروخت

vendimos - فروختيم

vendisteis - فروختيد

vendieron - فروختند

-------------------------------------------------------------------------------------------

مثال: (البته در اين مثال ها از فعل هاي ديگر هم استفاده شده)

ديروز اونو ديدم : ayer lo vi (منظور از اونو يك فرد مذكر هست)

او خيلي مطالعه كرد : ella estudió mucho

ماشينتو چقدر فروختي؟  ? cuánto vendiste tu coche ¿

من يك كتاب خريدم : yo cpmpré un libro

به خانه برگشتم : regresé a la casa

ده سال با هم زندگي كردند : vivieron diez años juntos

اما ما نااميد نشديم : pero no nos desesperamos

به خانه رسيدم و كمي استراحت كردم : llegué a la casa y descansé poco

ازش سوال كرديم : le preguntamos

سعي كردم باهاشون صحبت بكنم : contenté hablar con ellas

يك نامه براي من نوشت : me escribió una carta

ما درست حدس زديم : nosotras adivinamos correcto

كي برميگردي؟  ? cuándo regresaste ¿

 

گذشته كامل

وجهي از فعل است كه ما در فارسي به آن گذشته كامل مي گوييم.

مثلا : جواب داده ام ، خورده ام ، نوشته ام

اين گذشته از گذشته ي ساده مقداري اشاره به دورتر دارد.


براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به ar ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ado به دست مي آيد. مثال (hablar ---> hablado)

به معني : حرف زده ام.

 

براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به er ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (comer ---> comido)

به معني : خورده ام.


براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به ir ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (vivir ---> vivido)

به معني : زندگي كرده ام.

------------------------------------------------------------------------------------------

طرز ساختن گذشته كامل :

براي ساختن گذشته كامل از فعل كمكي haber استفاده مي كنيم بدين صورت

كه ابتدا فعل haber را در حال ساده صرف كرده و بعنوان كمكي از آن استفاده

ميكنيم. بصورت زير :

yo he

has

el/ella/usted ha

nosotros hemos

vosotros habéis

ustedes han

ellos/ellas han

حال بعد از صرف , فعل آماده ي استفاده مي باشد به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل hablar (حرف زدن) در زمان گذشته كامل :


yo he hablado : من حرف زده ام

has hablado : تو حرف زده اي

el/ella/usted ha hablado : شما حرف زده ايد

nosotros hemos hablado : ما حرف زده ايم

vosotros habéis hablado : شما حرف زده ايد (جمع)

ustedes han hablado  : شما حرف زده ايد (جمع محترمانه)

ellos/ellas han hablado : آنها حرف زده اند


مثال :

من توپ را پرتاب كرده ام : yo he tirado la pelota

شما چقدر كار كرده ايد : ?cuánto ha trabajado usted

تو سوال كرده اي : has preguntado

------------------------------------------------------------------------------------------

براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به er ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (comer ---> comido)

به معني : خورده ام.

مثال : صرف فعل comer (خوردن) در زمان گذشته كامل :

yo he comido : من خورده ام

has comido : تو خورده اي

el/ella/usted ha comido : او خورده است

nosotros hemos comido : ما خورده ايم

vosotros habéis comido : شما خورده ايد (جمع)

ustedes han comido  : شما خورده ايد (زبان اسپانيايي جمع محترمانه)

ellos/ellas han comido : آنها خورده اند
------------------------------------------------------------------------------------------

براي ساختن گذشته ي كامل افعالي كه به ir ختم مي شوند با حذف اين

شناسه و قرار دادن ido به دست مي آيد. مثال (vivir ---> vivido)

به معني : زندگي كرده ام.

مثال : صرف فعل hablar (حرف زدن) در زمان گذشته كامل :


yo he vivido : من حرف زده ام

has vivido : تو حرف زده اي

el/ella/usted ha vivido : او حرف زده

nosotros hemos vivido : ما حرف زده ايم

vosotros habéis vivido : شما حرف زده ايد (جمع)

ustedes han vivido   : شما شما حرف زده ايد (جمع محترمانه)

ellos/ellas han vivido : آنها حرف زده اند
------------------------------------------------------------------------------------------

چنين مثال هايي كه زده شد براي تمامي فعل هايي كه به ar/er/ir ختم مي شود

صادق است براي تمرين بيشتر خودتان از افعال بيشتري استفاده نمائيد.

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.