آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

اعداد در زبان اسپانيايي

نكته : در زبان اسپانيايي براي اسامي مذكر از عدد ترتيبي مذكر و براي اسامي مونث از عدد ترتيبي مونث استفاده مي كنيم. بدين ترتيب كه براي اسامي مونث o به a تبديل مي شود.

نكته : براي اعداد ترتيبي مذكر اول و سوم بايد o را از آخر آن عدد حذف كنيم.

چند مثال :                                                                          : Unos ejemplos

اولين مرد                       Primer hombre

اولين زن                        Primera mujer

دومين بخش                     Segunda parte

طبقه سوم                           Tercer piso

بخش سوم                       Tercera parte

چهارمين ماشين                Cuarto coche

بيستمين ميز                 Vigésima mesa

اعداد ترتيبي:

اول،اولين                                  Primero

دوم،دومين                                 Segundo

    سوم،سومين                                 Tercero   

  چهارم،چهارمين                             Cuarto  

پنجم،پنجمين                                  Quinto

ششم،ششمين                                   ***to

هفتم،هفتمين                                 Séptimo

هشتم،هشتمين                                 Octavo

نهم،نهمين                                     Noveno

دهم،دهمين                                    Décimo

يازدهم،يازدهمين                           Undécimo

دوازدهم،دوازدهمين                      Duodécimo

سيزدهم،سيزدهمين                   Décimotercero

  چهاردهم،چهاردهمين                   Décimocuarto   

   پانزدهم،پانزدهمين                      Décimoquinto   

  شانزدهم،شانزدهم                        Décimo***to   

هفدهم،هفدهمين                       Decimoséptimo

هجدهم،هجدهمين                         Décimoctavo

نوزدهم،نوزدهمين                     Décimonoveno

بيستم،بيستمين                                  Vigésimo

بيست و يكم، بيست و يكمين    Vigésimo primero

سي ام،سي امين                           Trigésimo

چهلم،چهلمين                         Cuadragésimo

پنجاهم،پنجاهمين                    Quincuagésimo

شصتم،شصتمين                          ***agésimo

  هفتادم،هفتادمين                       Septuagésimo  

هشتادم،هشتادمين                        Octogésimo

 نودم،نودمين                            Nonagésimo

صدم،صدمين                               Centésimo

 

 اعــداد زبان اسپانيايي: :Los números

يك            Uno

دو             Dos

سه           Tres

چهار      Cuatro

پنج         Cinco

شش          Seis

هفت         Siete

هشت        Ocho

نه         Nueve

ده            Diez

يازده         Once

دوازده        Doce

سيزده        Trece

چهارده     Catorce

پانزده       Quince

شانزده    Dieciséis

هفده     Diecisiete

هجده     Dieciocho

نوزده   Diecinueve

بيست          Veinte

بيست و يك        Veintiún/Veintiuno

بيست و دو    Veintidós

بيست و سه    Veintitres

بيست و چهار  Veinticuatro

بيست و پنج    Veinticinco

بيست و شش      Veintiséis

بيست و هفت     Veintisiete

بيست و هشت     Veintiocho

بيست و نه    Veintinueve

سي             Treinta

سي و يك   Treinta y uno

سي و دو    Treinta y dos

 چهل             Cuarenta

چهل و سه Cuarenta y tres

پنجاه            Cincuenta

شصت              Sesenta

هفتاد                Setenta

هشتاد              Ochenta

نود               Noventa

صد                    Cien

اعداد (۱۰۱-۱۰۰۰۰۰۰)

 Ciento uno                 ۱۰۱

Ciento dos                 ۱۰۲

Ciento tres                 ۱۰۳

Ciento diez                  ۱۱۰

Ciento once                 ۱۱۱

Ciento veinte                 ۱۲۰

Ciento veintiuno            ۱۲۱

Ciento treinta                 ۱۳۰

Doscientos                     ۲۰۰

Trescientos                    ۳۰۰

Cuatrocientos                ۴۰۰

Quinientos                     ۵۰۰

Seiscientos                    ۶۰۰

Setecientos                   ۷۰۰

Ochocientos                  ۸۰۰

Novecientos                  ۹۰۰

Mil                               ۱۰۰۰

Mil dos                         ۲۰۰۰

Mil cien                         ۱۱۰۰

Mil novecientos setenta y seis                ۱۹۷۶

Dos mil                         ۲۰۰۰

Dos mil seis                   ۲۰۰۶

Tres mil                         ۳۰۰۰

يك ميليون                     Un millón

دو ميليون                Dos millones

ميليارد                    Mil millones

  بيليارد                           ‌Billones 


برچسب‌ها: ،


۰۹:۳۲:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :