آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

تاريخ و زمان در زبان اسپانيايي

در اينجا شما با لغات پركاربرد در زندگي روزمره به زبان اسپانيايي آشنا خواهيد شد كه اميدواريم اين لغات كه در مورد تاريخ و زمان هستند آشنا شويد

تاريخ وزمان:     :Fecha y tiempo

ساعت                           Hora

دقيقه                         Minuto

ثانيه                        Segundo

روز                             Día

هفته                        Semana

ماه                             Mes

سال                            Año

دهه                        Década

قرن                          Siglo

امروز                        Hoy

فردا                     Mañana

پس فردا      Pasado mañana

ديروز                       Ayer

پريروز                Anteayer

ديشب                    Anoche

پريشب           Ante anoche

صبح                   Mañana

ظهر                  Mediodía

      دير                        Tarde     

  عصر               Atardecer 

 

شب                   Noche

نيمه شب      Medianoche

سپيده دم         Madrugada

الان                Ahora,Ya

همين الان     Ahora mismo

چند مثال زبان اسپانيايي:         :Unos ejemplos

 ¿Qué día es hoy?                              امروز چه روزي است؟   

Hoy es catorce de febrero.                .امروز چهاردهم فوريه 

Todos los días,cada día                                      هر روز 

        Cada noche                                                        هر شب        

El año pasado                                               سال گذشته

El año próximo                                               سال آينده

Un año después                                         يك سال بعد

Un año antes,Hace un año               يك سال قبل،سال قبل

   Durante un mes                                   در طول يك ماه   

   En el veintiséis de julio            در بسيت و ششم ماه جولاي   

En el siglo de veintiuno                   در قرن بيست و يك

Año bisiesto                                               سال كبيسه

A principios de mes                                در اوايل ماه

A mediados de mes                               در اواسط ماه

A finales de mes                                   در اواخر ماه

A la madrugada                                      در نيمه شب

En la primavera                                          در بهار

Desde enero hasta febrero            از ماه پانويه تا فوريه

Mañana por la mañana                            فردا صبح

Ayer por la tarde                                  ديروز عصر

Esta noche                                                  امشب

Hoy es cinco de octubre            امروز پنجم اكتبر است

En el fin de semana                              در پايان ماه

En la semana que viene (در هفته اي كه مي آيد(هفته آينده

Una semana antes                                يك هفته قبل

El día siguiente                                        روز بعد

 

 ساعت:     :La hora

نكته: براي اعلام ساعت چون واژه hora مونث مي باشد از حرف تعريف مونث (La-Las) استفاده مي كنيم.براي ساعت يك از حرف تعريف مفرد و براي ساير ساعات از حرف تعريف جمع استفاده مي كنيم و همواره فعل ser را به كار مي بريم.

                        ساعت چند است؟

                    ¿Qué hora es?

                                        ببخشيد،ممكن است لطفا به من بگوييد ساعت چند است؟     

Perdóndeme,¿puede usted decirme la hora por favor?                           

                                           .ساعت يك است

Es la una.                                               

                                           .ساعت دو است

Son las dos.                                            

                              .ساعت سه و پنج دقيقه است

Son las tres y cinco.                                  

                            .ساعت چهار و ده دقيقه است

Son las cuatro y diez.                                

                                  .ساعت پنج و ربع است

Son las cinco y cuarto.                              

                                 .ساعت شش و نيم است

Son las seis y media.                                

                       .بيست و پنج دقيقه مانده به هفت

Son las siete menos veinticinco.                 

                             .بيست دقيقه مانده به هشت

Son las ocho menos veinte.                       

                                           .يك ربع به نه

Son las nueve menos cuarto.                     

                                      .ده دقيقه مانده به ده

*Faltan diez minutos para las diez.                

                                   .پنج دقيقه مانده به يازده

Faltan cinco minutos para las once.            

                                 .يك دقيقه مانده به دوازده

*Falta un minuto para las doce.                     

             .(ساعت دقيقا شش است(راس ساعت شش

Son las seis en punto.                               

.ساعت هفت و سي و هشت دقيقه و شانزده ثانيه است

Son las siete y treinta y ocho minutos y dieciséis segundos.

 


* چون واژه diez به معناي ده جمع مي باشد از سوم شخص جمع فعل Faltar و چون واژه una به معناي يك مفرد مي باشد از فعل سوم شخص مفرد Faltar استفاده مي كنيم.

سن:                                                                              :Edad

¿Cuántos años tiene vd.?            شما چند سال داريد؟

   ¿Cuántos años tienes?                     چند سال داري؟   

Tengo veinte años.                        .بيست سال دارم

¿Cuántos años tiene tu padre?   پدرت چند سال دارد؟

 Él tiene 71 años.                          .او ۷۱ سال دارد

Tu madre es vieja.                       .مادرت پير است

Tu hermana es joven.             .خواهرت جوان است

     Su abuelo es de edad.        .پدربزرگ او مسن است    

گرامر(صفات ملكي): صفات ملكي بيانگر متعلقات شخص يا چيزي مي باشد و همواره قبل از اسم مي آيد.

مفرد

جمع

 

Mi

Mis

مال من

Tu

Tus

مال تو

Su

Sus

مال او(مذكر)،(مونث)

Nuestro, nuestra

Nuestros, nuestras

مال ما(مذكر)،(مونث)

Vuestro, vuestra

Vuestros, vuestras

مال شما(مذكر)،(مونث)

Su

Sus

مال آنها،مال شماها(مودبانه)

 
نكته: صفات ملكي مذكر و مونث مربوط به اسم مذكر مي باشند و ربطي به شخص مذكر و مونث ندارند
مثال ها:                                                                                 :Los ejemplos 
Éste libro es mi libro.                            .اين كتاب من است     
   Éstos son mis libros.                        .اينها كتابهاي من هستند         
Ésta es su habitación.                            .اين اتاق شما است      
 Aquél es tu coche.                                 .آن ماشين تو است       
Aquellas son nuestras hijas.              .آنها دختران شما هستند      
  ¿Es él tu novio?                               او دوست پسر تو است؟         
¿Cuales son vuestros vasos?          ليوانهاي شما كدامها هستند؟       
گرامر(ضماير ملكي): ضماير ملكي نشان دهنده مالكيت شخصي است و جايگزين اسم مي شوند.

مفرد

جمع

 

Mío,mía

Míos,mias

مال من

Tuyo,tuya

Tuyos,tuyas

مال تو

Suyo,suya

Suyos,suyas

مال او(مذكر)،(مونث)

Nuestro, nuestra

Nuestros, nuestras

مال ما(مذكر)،(مونث)

Vuestro, vuestra

Vuestros, vuestras

مال شما(مذكر)،(مونث)

Suyo,suya

Suyos,suyas

مال آنها،مال شماها(مودبانه)

مثالها:                                                                                    :Los ejemplos
Este libro es mío.              .اين كتاب مال من است
          Estos libros son tuyos.      .اين كتابها مال تو هستند           
  Esa mesa es suya.                .آن ميز مال او است   
Ésas son suyas.                     .آنها مال شما هستند 
Aquéllos son los nuestros.        .آنها مال ما هستند  

براي شنيدن تلفظ هر كلمه روي آن كليك كنيد

Farsi: Za'man Va Roz'ha

(Fechas y Horas)

(Español = Farsi)

 

 

برچسب‌ها: ،


۱۰:۰۵:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :