آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

مصدر ، افعال با قاعده‌ و بي قاعده در گرامر اسپانيايي

(مصدر): مصدر كلمه اي است كه فعل را بدون آنكه زمان و شخص آن معلوم باشد،مشخص مي كند.علامت مصدر در زبان فارسي -َن مي باشد كه از (بن ماضي+ ـَ ن) فعل گذشته ساخته مي شود.مانند: خوردن،رفتن،ديدن.علامت مصدر در زبان اسپانيايي ir -er -ar- مي باشد كه هر كدام بنا به گروه خود قوانين صرف جداگانه اي دارد.

زمان حال ساده(اخباري):

۱. افعال با قاعده:

الف) افعال گروه (ar-): براي صرف افعالي كه به مصدر ar ختم مي شوند مصدر را حذف مي كنيم و زوايد شش گانه زير را به آن اضافه مي كنيم:

جمع

مفرد

 

amos

o

اول شخص

áis

as

دوم شخص

an

a

سوم شخص

مثال:                                                                                           :Ejemplo

Hablar : Habl+o,as,a,amos,áis,an =

         Hablo              صحبت مي كنم            Hablamos       صحبت مي كنيم         

Hablas            صحبت مي كني            Habláis          صحبت مي كنيد

Habla             صحبت مي كند             Hablan          صحبت مي كنند

        otros verbos de -ar:                                              :-ar افعال ديگر گروه Practicar           صحبت كردن،تمرين كردن

 Mirar                                   نگاه كردن

 Comprar                                   خريدن

 Caminar                                   قدم زدن

 Sacar                                برداشت كردن

 Firmar                                 امضاء كردن

 Esperar                    صبر كردن،منتظر ماندن

 Llamar                                     زنگ زدن

ب) افعال گروه er-: زوايد شش گانه زير به ريشه فعل اضافه مي شوند:

جمع

مفرد

 

emos

o

اول شخص

éis

es

دوم شخص

en

e

سوم شخص

 

مثال:                                                                                           :Ejemplo

Comer: Com+ o,es,e,emos,éis,en =

        Como       مي خورم            Comemos       مي خوريم      

Comes       مي خوري         Coméis         مي خوريد

Come       مي خورد            Comen         مي خورند

Otros verbos de -er:                                                        :-er افعال ديگر گروه 

Creer                             باور كردن

 Vender                             فروختن

 Temer                              ترسيدن

  Comprender                      فهميدن  

 Leer                                  نوشتن

 Correr                                دويدن

 غير مجاز مي باشدer                                دوختن

 Beber                               نوشيدن

ج) افعال گروه ir-: زوايد شش گانه زير به ريشه فعل اضافه مي شوند:

جمع

مفرد

 

imos

o

اول شخص

ís

es

دوم شخص

en

e

سوم شخص

 

مثال:                                                                                           :Ejemplo

Escribir : Escrib+o,es,e,imos,ís,en =

         Escribo            مي نويسم         Escribimos           مي نويسيم       

    Escribes          مي نويسي         Escribís               مي نويسيد  

   Escribe           مي نويسد          Escriben               مي نويسند

  Otros verbos de -ir:                                                      :-ir افعال ديگر گروه 

 Vivir                                زندگي كردن

 Abrir                                   باز كردن

 Insistir                             اسرار كردن

 Descubrir                          بحث كردن

 Recibir                           دريافت كردن

 Partir                                ترك كردن

 Cubrir                                   پوشاندن

 Discutir                             بحث كردن

افعال با قاعده بي قاعده: تعدادي از افعال در زبان اسپانيايي وجود دارند كه به شكل بي قاعده صرف مي شوند و در عين بي قاعدگي قاعده دارند.و اگر قاعده صرف كردن آنها را بدانيم ديگر احتياجي به حفظ كردن همه آنها نداريم.هنگام صرف اين افعال تغييراتي به شكل زير در آنها انجام مي دهيم :

الف) تبديل e به ue: در اين افعال e را بر مي داريم و به جاي آن ue مي گذاريم.

مثال:                                                                                  :Ejemplo   

         Poder(ue)         >>>>>   pued

          Puedo                مي توانم                  Podemos              مي توانيم

          Puedes               مي تواني                 Podéis                  مي توانيد

          Puede                مي تواند                  Pueden                 مي توانند

نكته: در اين نوع تغييرات افعال nosotros و vosotros همواره به صورت با قاعده صرف مي شوند.

          Encontrar(ue)   >>>>>>>

             Encuentro                 پيدا مي كنم        Encontramos          پيدا مي كنيم

             Encuentras               پيدا مي كني        Encontráis              پيدا مي كنيد

             Encuentra                 پيدا مي كند         Encuentran            پيدا مي كنند

ساير افعال اين گروه: 

      Jugar                   بازي كردن             Dormir                        خوابيدن

      Volver                    بازگشتن             Recordar            به خاطر آوردن

      Resolver       (حل كردن(مساله            Contar          شمردن،حساب كردن

      Volar                 پرواز كردن             Probar                     اثبات كردن

ب) تبديل e به ie: در اين افعال e را بر مي داريم و به جاي آن ie مي گذاريم.

مثال:                                                                                    :Ejemplo

          Pensar(ie)    >>>>>>>>>

              Pienso               فكرمي كنم                   Pensamos       فكر مي كنيم

              Piensas             فكرمي كني                   Pensáis          فكر مي كنيد

              Piensa               فكرمي كند                   Piensan          فكر مي كنند

ساير افعال اين گروه:

    Perder        گم كردن،از دست دادن           Querer              خواستن    

           احساس كردن         Sentir            شروع كردن                Empezar           

Recomendar           توصيه كردن           Entender             فهميدن

  تفريح كردن          Divertir             شروع كردن            Comenzar   

ج) تبديل e به i: در اين افعال e را بر مي داريم و به جاي آن i مي گذاريم.مانند:

           Pedir(i)          >>>>>>>>>> 

       Pido                  تقاضا مي كنم         Pedimos              تقاضا مي كنيم

       Pides                تقاضا مي كني         Pedís                  تقاضا مي كنيد

       Pide                  تقاضا مي كند         Piden                  تقاضا مي كنند

ساير افعال اين گروه:

        Reñir                نزاع كردن               Seguir               ادامه دادن  

        Reír                       خنديدن               Servir            خدمت كردن

                 سرخ كردن               Freír               لبخند زدن               Sonreír

 چند نكته:   :Unas esquemas

۱- صرف افعالي مانند nacer(متولد شدن)،conocer(شناختن)،conducir(رانندگي كردن)

 

Conocer

Conocemos

Conozco

Conocéis

Conoces

Conocen

Conoce

Nacer

Nacemos

Nazco

Nacéis     

Naces

Nacen

Nace   

conducir

Conducimos

Conduzco

Conducís

Conduces

Conducen

Conduce

۲- صرف افعالي كه به uir ختم مي شوند.مانند: incluir(شامل شدن)،huir(فرار كردن)

 

Incluir

Huir

Incluimos

Incluyo

Huimos

Huyo

Incluís

Incluyes

Huís

Huyes

Incluyen

Incluye

Huyen

Huye

۳- افعالي كه به ger و gir ختم مي شوند،براي ساختن اول شخص مفرد آنها از "j" استفاده مي شود.زيرا اگر براي صرف اول شخص از go استفاده كنيم تلفظ "خ" را از دست مي دهند.مانند:
Recojo                      برمي دارم                Cojo                    مي گيرم
۴- افعالي كه به guir ختم مي شوند براي ساختن اول شخص آنها از go استفاده مي كنيم.مانند:
Seguir        >>>>>>>>      Sigo                پيروي مي كنم
۵- افعالي كه به uar و iar ختم مي شوند،هنگام صرف بايد يك آكسان روي "u" گذاشته شود(به استثناي اول شخص و دوم شخص جمع).مانند:
       Continuar         >>>>>>>>
       Continúo            ادامه مي دهم            Continuamos           ادامه مي دهيم
       Continúas          ادامه مي دهي            Continuías               ادامه مي دهيد
       Continúa            ادامه مي دهد            Continúan                ادامه مي دهند
       Enviar              >>>>>>>>
       Envío                 مي فرستم               Enviamos            مي فرستيم
       Envías               مي فرستي               Enviáis                مي فرستيد
       Envía                 مي فرستد               Envían                مي فرستند

 

افعال بي قاعده: در زبان اسپانيايي تعدادي فعل بي قاعده نيز وجود دارند كه براي صرف آنها قاعده خاصي وجود ندارد و بايد اين افعال را حفظ كرد.افعال زير همگي بي قاعده مي باشند.

  

 آمدن                Venir       

Vengo

Venimos

Vienes

Venís

Viene

Vienen

 

قراردادن             Poner      

Pongo

Ponemos

Pones

Ponéis

Pone

Ponen

 

انجام دادن         Hacer

Hago

Hacemos

Haces

Hacéis

Hace

Hacen

 

گفتن                 Decir

Digo

Decimos

Dices

Decís

Dice

Dicen

 

خارج شدن             Salir

Salgo

Salimos

Sales

Salís

Sale

Salen

 

آوردن                  Traer

Traigo

Traemos

Traes

Traéis

Trae

Traen

 

شنيدن                 Oír

Oigo

Oímos

Oyes

Oís

Oye

Oyen

 

داشتن              Tener

Tengo

Tenemos

Tienes

Tenéis

Tiene

Tienen

 

 

ارزش داشتن          Valer

Valgo

Valemos

Vales

Valéis

Vale

Valen

 

جا گرفتن           Caber

Quepo

Cabemos

Cabes

Cabéis

Cabe

Caben

 

افتادن        Caer

Caigo

Caemos

Caes

Caéis

Cae

Caen

 

دانستن     Saber

Sabemos

Sabes

Sabéis

Sabe

Saben

 

بودن(فعل كمكي) Haber*

He

Hemos

Has

Habéis

Ha

Han

 

ديدن              Ver

Veo

Vemos

Ves

Veis

Ve

Ven

 

دادن               Dar

Doy

Damos

Das

Dais

Da

Dan

 

رفتن                Ir

Voy

Vamos

Vas

Vais

Va

Van

* اين فعل جزء افعال كمكي مي باشد و معادل آن در زبان انگليسي Have مي باشد.

افعال انعكاسي: در اين افعال بعد از علامت مصدري زبان اسپانيايي (ar,er,ir) ضمير مفعولي se مي آيد كه علامت انعكاسي بودن فع�
برچسب‌ها: ،


۱۰:۵۸:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :